Gary Sato popped a 324-pound giant yellowfin tuna on Royal Star.