Gary White of San Diego threw iron on the long rod to bag these choice yellowtail.