David Santon won the jackpot for this 51-pound tuna--on 20-pound line!