Polaris Supreme winners show off their yellowtail.