Bob Yoshimoto nabbed this dandy 66.8-pound bluefin on the eight-day Royal Polaris trip.